„НАКТАЙМ” ЕООД

Фирма НАКТАЙМ  ООД е бенефициент по Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Обща стойност на проекта е 50 000.лв., от които 50 000 лв. европейско и  0.лв. национално съфинансиране. 

Цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Получената подкрепа по процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“  по ДБФП BG16RFOP002-2.089-1223-C01 ни помогна да преодолеем икономическите затруднения от наложените ограничения във връзка с пандемията COVID-19, свързани с намаляване на оборотите, реализирани от дружеството, намаляване на клиентите ни, както и трудностите, възникнали при нашите доставчици и партньори.

 

С получените средства посрещнахме разходи за материали и режийни разходи, както и за външни услуги, които са от съществено значение за устойчиво изпълнение на търговската ни дейност.

 

По този начин бе постигнат на положителен ефект по отношение на нашето предприятие за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.


Фирма „НАКТАЙМ” ЕООД е създадена през 1991 г. със седалище София и предмет на дейност проектиране, производство, доставка, монтаж, сервиз гаранционен и извънгаранционен на климатична, отоплителна и вентилационна техника. Ние разполагаме с производствена база за вентилационни съоръжения, въздуховоди и всичко необходимо за климатизация, отопление и вентилация. Нектайм разполага с добре оборудван авто парк, позволяващ голяма мобилност на монтажно-сервизните екипи. Членове сме на Българската Строителна и Френската Търговска камари, както и на Турската индустриална такава.

От месец юни 2011 г. фирмата се преименува на „НАКТАЙМ” ЕООД, като запазва всички останали корпоративни параметри. Фирмата има търговска дейност и осигурява собствени доставки на машини и съоръжения.

Специалистите във фирма „НАКТАЙМ” ЕООД са креативни млади хора, отворени за комплексното изграждане на СМР – ОВиК, КИПиА, Спринклерни инсталации.

Мисията ни е стремеж към усъвършенстване, оптимизация на процесите, предоставяне на качествени услуги, създаване на комфорт.